2018-05-21

Aktualne taryfy

O G Ł O S Z E N I E

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

informujemy, że dnia 18.05.2018 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowana została decyzja BD.RET.070.62.2018.AB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  Bydgoszczy z dnia 25.04.2018 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu na terenie gminy Złocieniec.

Taryfa zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wchodzi w życie po upływnie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. 26.05.2018r. i obowiązywać będzie przez trzy kolejne lata.

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie Gminy Złocieniec.

1.     Informacje ogólne

 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na okres 3 lat oraz określa warunki ich stosowania na terenie Gminy Złocieniec. Podstawą prawną opracowania taryfy są:

-                Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017. poz. 328 ze zm.), zwana dalej Ustawą,

-                Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu na terenie Gminy Złocieniec.

 

2.     Rodzaj prowadzonej działalności

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu realizuje zadanie własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złocieniec, zwane dalej przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,  zgodnie z uzyskanym zezwoleniem decyzja Nr GK.I.7033/1/2003 wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec w dniu 27.02.2003r. na czas nieoznaczony oraz w oparciu o pisemne umowy z Odbiorcami Usług za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki. 

 

Podstawowym rodzajem działalności przedsiębiorstwa jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest przede wszystkim:

  1. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 36.00.Z),
  2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

3.     Rodzaj i struktura taryfy

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowało taryfy wieloczłonowe jednolite zawierające ceny i stawki opłat. Sporządzona taryfa obejmuje:

 

a)     w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę- jednolita zawierająca jednakową cenę dla wszystkich odbiorców usług podaną dla 1 m³ dostarczanej wody i stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę zróżnicowaną w zależności od sposobu rozliczania i rodzaju nabywanych usług, częstotliwości odczytów, uwzględniając koszty odczytu, rozliczenia i gotowości

b)    w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków- taryfa jednolita zawierająca jednakową cenę dla wszystkich odbiorców usług za 1 m³odprowadzanych ścieków,  oraz  stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę zróżnicowaną w zależności od sposobu rozliczania i rodzaju nabywanych usług, częstotliwości odczytów, uwzględniając koszty odczytu, rozliczenia i gotowości.

 

4.     Taryfowe grupy odbiorców

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna taryfowa grupa odbiorców obejmująca wszystkich odbiorców usług.

 

5.     Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat

 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się z:

- ceny za dostarczoną wodęjako wielkości wyrażonej w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek odtowarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami;

- stawki opłaty abonamentowejjako wielkości wyrażonej w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody;

 

Symbol taryfy

Charakterystyka odbiorców

W1

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresie 1-miesięcznym

W2

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresie 2-miesięcznym

W3

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresie 1-miesięcznym

W4

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresie 2-miesięcznym

W5

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych,  będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego  w okresie 2-miesięcznym

W6

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych,  nie będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego  w okresie 2-miesięcznym

 

W rozliczeniach za odprowadzane ścieki dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się z:

- ceny za odprowadzone ściekijako wielkości wyrażonej w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków

- stawki opłaty abonamentowejjako wielkości wyrażonej w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków;

 

 

 

 

Symbol taryfy

Charakterystyka odbiorców

S1

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego w okresie 1-miesięcznym

S2

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego w okresie 2-miesięcznym

S3

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań przepływomierza  w okresie 1-miesięcznym,

S4

 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczanym na podstawie wskazań przepływomierza  w okresie 2-miesięcznym,

S5

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający  z lokali w budynkach wielolokalowych, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego w okresie 2-miesięcznym

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.

 

 

 

 

5.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy

 

Lp.   

Symbol taryfy

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

    miary

 

 

Netto

z VAT

 

 

  1

            2

            3

        4

5

            6

 

1.

W1

cena  za 1m³  wody

4,94

        5,34

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

9,04

9,76

zł/odb./okres

 

2.

W2

cena  za 1m3 wody

4,94

5,34

zł/m3

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

11,53

12,45

zł/odb./okres

 

3.

W3

cena  za 1m³  wody

4,94

5,34

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

15,59

16,84

zł/odb./okres

 

4.

 

W4

 

cena  za 1m³  wody

4,94

5,34

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

18,08

19,53

zł/odb./okres

 

5.

 

W5

 

cena  za 1m³  wody

4,94

5,34

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

6,55

7,07

zł/odb./okres

 

6.

 

W6

 

cena  za 1m³  wody

4,94

5,34

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

13,10

14,15

zł/odb./okres

 

 

5.2. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 13-24 miesięcy

 

Lp.   

Symbol taryfy

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

    miary

 

 

Netto

z VAT

 

 

  1

            2

            3

        4

5

            6

 

1.

W1

cena  za 1m³  wody

 5,01

5,41  

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

9,06

9,78

zł/odb./okres

 

2.

W2

cena  za 1m3 wody

5,01

5,41

zł/m3

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

11,57

12,50

zł/odb./okres

 

3.

W3

cena  za 1m³  wody

5,01

5,41

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

15,61

16,86

zł/odb./okres

 

4.

 

W4

 

cena  za 1m³  wody

5,01

5,41

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

18,12

19,57

zł/odb./okres

 

5.

 

W5

 

cena  za 1m³  wody

5,01

5,41

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

6,55

7,07

zł/odb./okres

 

6.

 

W6

 

cena  za 1m³  wody

5,01

5,41

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

13,10

14,15

zł/odb./okres

 

 

5.3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 25-36 miesięcy

 

Lp.   

Symbol taryfy

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

    miary

 

 

Netto

z VAT

 

 

  1

            2

            3

        4

5

            6

 

1.

W1

cena  za 1m³  wody

 5,08

  5,49

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

9,10

9,83

zł/odb./okres

 

2.

W2

cena  za 1m3 wody

5,08

5,49

zł/m3

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

11,65

12,58

zł/odb./okres

 

3.

W3

cena  za 1m³  wody

5,08

5,49

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

15,65

16,90

zł/odb./okres

 

4.

 

W4

 

cena  za 1m³  wody

5,08

5,49

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

18,20

19,66

zł/odb./okres

 

5.

 

W5

 

cena  za 1m³  wody

5,08

5,49

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

6,55

7,07

zł/odb./okres

 

6.

 

W6

 

cena  za 1m³  wody

5,08

5,49

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

13,10

14,15

zł/odb./okres

 

 

5.4. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy

 

Lp.   

Symbol taryfy

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

    miary

 

 

Netto

z VAT

 

 

  1

            2

            3

        4

5

            6

 

1.

S1

cena  za 1m³  ścieków

 5,44

   5,88

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

9,82

10,61

zł/odb./okres

 

2.

S2

cena  za 1m3 ścieków

5,44

5,88

zł/m3

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

13,09

14,14

zł/odb./okres

 

3.

S3

cena  za 1m³  ścieków

5,44

5,88

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

16,37

17,68

zł/odb./okres

 

4.

 

S4

 

cena  za 1m³  ścieków

5,44

5,88

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

19,64

21,21

zł/odb./okres

 

5.

 

S5

 

cena  za 1m³  ścieków

5,44

5,88

zł/m³

 

stawka opłaty abonamentowej

6,55

7,07

zł/odb./okres

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy

 

Lp.   

Symbol taryfy

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

    miary

 

 

Netto

z VAT

 

 

  1

            2

            3

        4

5

            6

 

1.

S 1

cena  za 1m³  ścieków

 5,78

   6,24

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

9,82

10,61

zł/odb./okres

 

2.

S 2

cena  za 1m3 ścieków

5,78

6,24

zł/m3

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

13,09

14,14

zł/odb./okres

 

3.

S 3

cena  za 1m³  ścieków

5,78

6,24

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

16,37

17,68

zł/odb./okres

 

4.

S 4

cena  za 1m³  ścieków

5,78

6,24

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

19,64

21,21

zł/odb./okres

 

5.

 

S 5

cena  za 1m³  ścieków

5,78

6,24

zł/m³

 

 

stawka opłaty abonamentowej

6,55

7,07

zł/odb./okres

 

 

 

5.6. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy

 

Lp.   

Symbol taryfy

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

    miary

 

 

Netto

z VAT

 

 

  1

            2

            3

        4

5

            6

 

1.

S 1

cena  za 1m³  ścieków

 6,53

   7,05

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

9,98

10,78

zł/odb./okres

 

2.

S 2

cena  za 1m3 ścieków

6,53

7,05

zł/m3

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

13,41

14,48

zł/odb./okres

 

3.

S 3

cena  za 1m³  ścieków

6,53

7,05

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

16,53

17,85

zł/odb./okres

 

4.

S 4

cena  za 1m³  ścieków

6,53

7,05

zł/m³

 

 

 

stawka opłaty abonamentowej

19,96

21,56

zł/odb./okres

 

5.

 

S 5

cena  za 1m³  ścieków

6,53

7,05

zł/m³

 

 

stawka opłaty abonamentowej

6,55

7,07

zł/odb./okres

 

 

6.     Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia taryfowego. Należność za w/w usługi ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających  im  ilości świadczonych usług. Ilość pobranej wody w budynkach lub obiektach wyposażonych w wodomierze główne, ustala się zgodnie z ich wskazaniami. Ilość odprowadzanych ścieków z budynków i obiektów wyposażonych  w urządzenia  pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku wyposażenia  budynków w urządzenia pomiarowe ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed  stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy jest to nie możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu  średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania  wodomierza, jednak w przypadku  braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa  on  koszty sprawdzenia. Opłata abonamentowa jest regulowana przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W zakresie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków stosowane są 1 lub 2 – miesięczne okresy rozliczeniowe.

 

7.     Warunki stosowania cen i stawek opłat

 

7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  w zakresie:

§  poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

§  odprowadzania i oczyszczania ścieków

Usługi w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są świadczone dla taryfowych grup odbiorców określonych szczegółowo w Rozdziale 4 niniejszej taryfy. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacjiusług:

  • ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim ciśnieniem, 
  • niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków w

Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz zapewnienia ich należytego stanu technicznego.

 

7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złocieniecoraz z umów zawartych z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

W celu zagwarantowania właściwej jakości usług Spółka wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w procesie produkcji i dystrybucji/ ISO 9001:2008/, a także ma stałą kontrolę parametrów jakości wody dostarczanej odbiorcom, monitorowaną całodobowo na wyjściu ze stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskowej 6. Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wod.-kan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się